Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 พระวิมลศีลาจารย์ (พระอาจารย์อำนวย ภูริสุนทโร) แสดงธรรมวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 4
2 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) แสดงธรรมวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 4
3 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) แสดงธรรมวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 5
4 พระอาจารย์กัลยาโณ แสดงธรรมวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 6
5 พระอาจารย์ถิระธัมโม แสดงธรรมวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 4
6 หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม แสดงธรรมวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 4
7 พระอาจารย์มหาสนทยา เขมาภิรโต แสดงธรรมวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 3
8 พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) แสดงธรรม วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 8
9 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร แสดงธรรมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 5
10 พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) แสดงธรรมวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 5
11 พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 8
12 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต แสดงธรรมวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 5
13 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต แสดงธรรมวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 5
14 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) แสดงธรรมวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 127
15 พระมนฑ์จิตต์เกษม (พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร) แสดงธรรมวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 62
16 พระมหาธนัฑฒ์เดช (พระอาจารย์บุญนำ อคฺคธมฺโม) แสดงธรรมวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 75
17 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) แสดงธรรมวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 59
18 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต แสดงธรรมวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 63
19 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ แสดงธรรมวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 55
20 พระราชสุมนต์มุนี (พระอาจารย์บุญร่วม อตฺถกาโม) แสดงธรรมวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 79
21 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ แสดงธรรมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 82
22 หลวงพ่อสำรวย ตายโน แสดงธรรมวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 81
23 พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) แสดงธรรมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 149
24 พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ แสดงธรรมวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 79
25 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต แสดงธรรมวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 77
26 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) แสดงธรรมวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 63
27 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) แสดงธรรมวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 80
28 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) แสดงธรรมวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 76
29 พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล แสดงธรรมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 67
30 พระครูสมุห์ทวี เกตุธัมโม แสดงธรรมวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 78
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 18

วันพระ

วันพระเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูโอภาสวุฒิกร
(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระราชวิสุทธิประชานาถ
(หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ 

วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)