Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เกี่ยวกับบ้านอารีย์

เกี่ยวกับบ้านอารีย์

“บ้านอารีย์” เริ่มต้นจากเป็นสถานที่ทำงานของกลุ่มญาติธรรมที่มีใจอุทิศทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา โดยได้เปิดให้ผู้สนใจอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาก่อเกิดประโยชน์ด้วย ปัจจุบันได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิบ้านอารีย์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และได้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๖๘ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิบ้านอารีย์เพื่อ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม
๓. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
๔. ดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


การดำเนินงานของมูลนิธิ
๑. ผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบหนังสือ ซีดี วีซีดี เกี่ยวกับคำเทศน์คำสอนของครูบาอาจารย์
๒. เป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นหาความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ได้รวบรวมคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่ปัจจุบันหาอ่านได้ยาก และตำราพระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรม ได้จัดส่งผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรมไปยังสถานที่อันเหมาะสมในการเจริญภาวนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
๔. จัดกิจกรรมการเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ (กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. และทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.)
๕. จัดกิจกรรมการเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น และแปลบาลีธรรมบท โดยพระอาจารย์จากมหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป (กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
๖. จัดปฏิบัติธรรมแนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ทุกวันพุธที่ ๑ และ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐–๒๐.๐๐ น. ทุกวันพุธที่ ๓ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๗. จัดแสดงธรรมทุกวันพฤหัสบดี และตามวาระ โดยนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือมาแสดงธรรมโปรดญาติธรรมทั่วไป (กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
๘. จัดปฎิบัติธรรมแบบเนสัชชิก การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (กิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือน วันเสาร์เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.)
๑๐. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร สดับธรรมพระกรรมฐาน เพื่อสืบสานวิถีพุทธไว้ในสังคมเมือง เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. และกิจกรรมปลูกฝังธรรมะให้ซึมซับวิถีอันงดงามของชาวพุทธ ได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักธรรมและพิธีการที่ถูกต้องดีงามทางพุทธศาสนา และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกด้วย เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๓๐ น. (กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
๑๑. ดำเนินงานทางด้านสังคมตามวาระ นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ท่านสามารถร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ที่
ชื่อบัญชี "มูลนิธิบ้านอารีย์"
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี  744-2-49444-9

 วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)